“10+10. Lestvitsya” exhibition of Olga Morozova’s works